ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
14. medzinárodný kongres KIP 2018, Kolín nad Rýnom

 


Štruktúra vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii

 

Vzdelávanie v katatýmne imaginatívnej psychoterapii je štruktúrované tak, aby jeho absolvent vedel na základe rozpoznania psychickej poruchy resp. problematiky pacienta  indikovať adekvátne kroky KIP terapie, ktoré súčasne majú svoje zakotvenie v teoretickom hlbinne psychologickom základe.

 

S metódou sa môže uchádzač o vzdelávanie zoznámiť na Úvodnom seminári (20 hod, neráta sa do celkového vzdelávania v KIP), zvyčajne je táto možnosť na pravidelnom medzinárodnom seminári (koná sa ročne striedavo v SR a ČR).

Potom uchádzač absolvuje Prijímací pohovor do výcviku v KIP, ktorého obsahom je kolegiálny rozhovor s minimálne dvomi členmi výboru SSKIP o jeho profesionálnych ambíciách a osobnostnej kompatibilite s metódou KIP.

Po jeho absolvovaní sa uchádzač prihlási do systému vzdelávania v Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) a je oficiálne zaradený do výcviku v KIP.

Pokračuje A seminárom, ďalším seminármi, praktickou časťou vzdelávania, individuálnou sebaskúsenostnou KIP terapiou a supervíziou podľa nižšie uvedenej štruktúry.

Výcvik končí skúškou v SIVP (podľa jej požiadaviek platných pre všetky výcviky v psychoterapii) a kolokviom  - obhajobou kazuistickej práce u dvoch docentov SSKIP.

 

Štruktúra vzdelávania v KIP je nasledovná:

·         metodológia a zážitková skúsenosť

·         teoretické vzdelávanie

·         supervízia

·         sebaskúsenostná terapiu

·         psychoterapeutická prax

·         praktická psychoterapeutická práca

 

 Metodológia a zážitok na sebe:

 A seminár:  

20 hod.

B1, B1a, B2, B2b seminár:  

80 hod.

C1, C1a, C2, C2b, C3, C3c

120 hod.

Povinné špeciálne semináre:                                   

B3: KIP u detí a mladistvých

20 hod.

S1: KIP u psychosomatických pacientov

20 hod.

S2:  KIP v skupine  

20 hod.

Štyri ľubovolne voliteľné špeciálne semináre

80 hod.

CELKOVO

360 hod.

 

 

Teoretické vzdelávanie: 150 hod  - z toho zabezpečuje 50 hod Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, SSKIP zabezpečuje 100 hod.

Supervízia: 200 hod, 10 krát aktívna účasť (predloženie vlastného prípadu), povinnosť  predložiť minimálne 5 prípadov. V rámci supervíznych hodín je potrebné jeden dlhodobý prípad supervidovať najmenej 6x.

Individuálna sebaskúsenostná terapia: 150 hod (zabezpečí si účastník vzdelávania sám  na základe odporúčania SSKIP)

Prax na akreditovanom psychiatrickom pracovisku (psychoterapeutická prax): 200 hod (zabezpečuje Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)

Praktická psychoterapeutická práca: 600 hod

Spolu: 1 660 hod.

Z toho zabezpečuje SSKIP : 660 hod.

Ukončenie vzdelávania: kolokvium a skúška z teórie. Výcvik je potrebné ukončiť do šiestich (najneskôr však do ôsmych) rokov od zaradenia do vzdelávania. O predĺženie z dôvodu MD alebo zdravotného dôvodu žiada účastník SIVP, kópiu posiala výboru SSKIP.

 

Postup pri ukončovaní kolokviálnou prácou a následnou obhajobou v rámci SSKIP:

1.    záujemca o kolokviálnu skúšku sa mailom hlási u Lygii Bátovskej (lygia.batovska@gmail.com)

2.    záujemca osloví 2 oponentov z radov docentov k oponentúre svojej práce (zoznam docentov je na webe)

3.    Stanoví sa termín obhajoby kolokviálnej práce

4.    Stanoví sa termín odovzdania práce oponentom v tlačenej forme aj s fotokópiami obrázkov

5.    poplatok za skúšku uhradí záujemca na účet SSKIP vo výške 70.-€

6.    záujemca o skúšku v SIVP pre CPČ sa písomne hlási na adresu SIVP do 30.3 a 30.9. kalendárneho roka (formulár je na stránke SIVP www.psychoterapia-sk.sk/data/att/100.doc )

 

 Otázky ku skúške – KIP:

·         KIP ako hlbinne psychologická metóda – charakteristiky

·         Prenos a protiprenos v KIP

·         Odpor, jeho prejavy a práca s ním v KIP

·         Imaginácia - denný sen - nočný sen

·         Imaginácia v KIP

·         Účinné faktory v KIP

·         Primárny a sekundárny proces – vymedzenie jeho vzťahu ku KIP

·         Špecifiká komunikácie v KIP

·         Spôsoby a špecifiká sprevádzania v KIP

·         Symbol – vymedzenie, úloha v KIP, spôsob práce s ním

·         Symbolický význam motívov v KIP

·         Symbol – znak – metafora

·         Narácia v KIP

·         Interpretácia, jej forma, podmienky, forma interpretácie vo vzťahu k imaginácii v KIP

 

Postup pri ukončovaní kolokviálnou prácou a následnou obhajobou v rámci SSKIP:

1.      záujemca o kolokviálnu skúšku sa mailom hlási u Lygii Bátovskej (lygia.batovska@gmail.com) do 26.2.2018 

2.      záujemca osloví 2 oponentov z radov docentov k oponentúre svojej práce (zoznam docentov je na webe)

3.      Termín obhajoby kolokviálnej práce je  26.4.2018

4.      Termín odovzdania práce oponentom v tlačenej forme aj s fotokópiami obrázkov do  26.2.2018  (práca musí mať všetky formálne náležitosti ako to požaduje SIVP)

Titulný list kazuistiky musí obsahovať tieto údaje: v hlavičke je Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii, pod ním Bratislava. V strede listu je Kazuistika psychoterapeuticky liečeného pacienta k záverečnej skúške, pod tým názov kazuistiky. Vľavo dole miesto a dátum kedy bola kazuistika odoslaná na adresu svojho inštitútu.Vpravo dole je plné meno účastníka, názov súčasného pracoviska a názov svojho inštitútu. Strany musia byť očíslované a materiál zopnutý.

5.      poplatok za skúšku uhradí na účet SSKIP vo výške 70.-€ do 26.2.2018 

6.      záujemca o skúšku v SIVP pre CPČ sa písomne hlási na adresu SIVP do  31.3.2018 

7.      (formulár je na stránke SIVP www.psychoterapia-sk.sk/data/att/100.doc )

 

Kolokvium je verejné pre obmedzený počet, preto ak sa chcete pozrieť ako kolokvium prebieha, neváhajte sa prihlásiť už teraz, (u Bátovskej) lebo len prvých 5 bude akceptovaných.