NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


Štruktúra vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii

 

Vzdelávanie v katatýmne imaginatívnej psychoterapii je štruktúrované tak, aby jeho absolvent vedel na základe rozpoznania psychickej poruchy resp. problematiky pacienta  indikovať adekvátne kroky KIP terapie, ktoré súčasne majú svoje zakotvenie v teoretickom hlbinne psychologickom základe.

 

S metódou sa môže uchádzač o vzdelávanie zoznámiť na Úvodnom seminári (20 hod, neráta sa do celkového vzdelávania v KIP), zvyčajne je táto možnosť na pravidelnom medzinárodnom seminári (koná sa ročne striedavo v SR a ČR).

Potom uchádzač absolvuje Prijímací pohovor do výcviku v KIP, ktorého obsahom je kolegiálny rozhovor s minimálne dvomi členmi výboru SSKIP o jeho profesionálnych ambíciách a osobnostnej kompatibilite s metódou KIP.

Po jeho absolvovaní sa uchádzač prihlási do systému vzdelávania v Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) a je oficiálne zaradený do výcviku v KIP.

Pokračuje A seminárom, ďalším seminármi, praktickou časťou vzdelávania, individuálnou sebaskúsenostnou KIP terapiou a supervíziou podľa nižšie uvedenej štruktúry.

Výcvik končí skúškou SIVP, na ktorej bude aj obhajoba kolokviálnej práce pred komisiou.

Štruktúra vzdelávania v KIP je nasledovná:

·         metodológia a zážitková skúsenosť

·         teoretické vzdelávanie

·         supervízia

·         sebaskúsenostná terapiu

·         psychoterapeutická prax

·         praktická psychoterapeutická práca

 

 Metodológia a zážitok na sebe:

 A seminár:  

20 hod.

B1, B1a, B2, B2b seminár:  

80 hod.

C1, C1a, C2, C2b, C3, C3c

120 hod.

Povinné špeciálne semináre:                                   

B3: KIP u detí a mladistvých

20 hod.

S1: KIP u psychosomatických pacientov

20 hod.

S2:  KIP v skupine  

20 hod.

Štyri ľubovolne voliteľné špeciálne semináre

80 hod.

CELKOVO

360 hod.

 

 

Teoretické vzdelávanie: 150 hod  - z toho zabezpečuje 50 hod Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, SSKIP zabezpečuje 100 hod.

Supervízia: 200 hod, 10 krát aktívna účasť (predloženie vlastného prípadu), povinnosť  predložiť minimálne 5 prípadov. V rámci supervíznych hodín je potrebné jeden dlhodobý prípad supervidovať najmenej 6x.

Individuálna sebaskúsenostná terapia: 150 hod (zabezpečí si účastník vzdelávania sám  na základe odporúčania SSKIP)

Prax na akreditovanom psychiatrickom pracovisku (psychoterapeutická prax): 200 hod (zabezpečuje Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)

Praktická psychoterapeutická práca: 600 hod

Spolu: 1 660 hod.

Z toho zabezpečuje SSKIP : 660 hod.

Ukončenie vzdelávania: kolokvium a skúška z teórie. Výcvik je potrebné ukončiť do šiestich (najneskôr však do ôsmych) rokov od zaradenia do vzdelávania. O predĺženie z dôvodu MD alebo zdravotného dôvodu žiada účastník SIVP, kópiu posiala výboru SSKIP.

 

 Otázky ku skúške – KIP:

·       KIP ako hlbinne psychologická metóda – charakteristiky

·       Prenos a protiprenos v KIP

·       Odpor, jeho prejavy a práca s ním v KIP

·       Imaginácia - denný sen - nočný sen

·       Imaginácia v KIP

·       Účinné faktory v KIP

·       Primárny a sekundárny proces – vymedzenie jeho vzťahu ku KIP

·       Špecifiká komunikácie v KIP

·       Spôsoby a špecifiká sprevádzania v KIP

·       Symbol – vymedzenie, úloha v KIP, spôsob práce s ním

·       Symbolický význam motívov v KIP

·       Symbol – znak – metafora

·       Narácia v KIP

·       Interpretácia, jej forma, podmienky, forma interpretácie vo vzťahu k imaginácii v KIP

 

Postup pri ukončovaní kolokviálnou prácou a následnou obhajobou v rámci SSKIP:

 

  1. Pokiaľ ašpirujete na jesenný termín obhajoby (o presnom termíne budete ešte informovaní), treba prejaviť svoj záujem u PhDr. Lýgie Bátovskej (+421 907984876, lygia.batovska@gmail.com) do 30.6.kalendárneho roka
  2. Kolokviálnu prácu je treba odovzdať do 1.10.kalendárneho roka 4 vytlačených exeplároch PhDr. Lýgii Bátovskej. Táto bude distribuovať prácu trom členom skúšobnej komisie za SSKIP (PhDr. Jaromíra Jánošková, doc.PhDr. Eva Dora Uhrová PhD., PhDr. Lýgia Bátovská) a jednému členovi komisie určenému SIVP, nakoľko sa kolokvium bude konať zároveň so záverečnou skúškou SIVP. Ruší sa týmto hľadanie si oponenta kolokviálnej práce.
  3. požiadavky SIVP na pripustenie ku skúške

odovzdané:

·       „malé kazuistiky“ u PhDr. Jaromíry Jánoškovej

·       10 vstupných pohovorov

·       10 indikácii pre psychoterapiu

·       5 plánov terapie

·       5 interview

·       prihláška s dokladom o zaplatení poplatku (poplatok na účet SIVP SK 340200 0000 0029 3184 9458 vo výške 75€ a na účet SSKIP: SK 583100 0000 004000 852308 zaplatiť 70.- €)

·       skúška samotná (otázky zo spoločnej teórie) ostávajú rovnaké. Viac na http://www.psychoterapia-sk.sk/

  1.  Ak by ste chceli vypracovanie kolokviálnej práce konzultovať ešte pred odovzdaním, môžete tak urobiť formou supervízie u Vami vybraného ktoréhokoľvek docenta KIP (či viacerých)
  2. Titulný list kazuistiky musí obsahovať tieto údaje: v hlavičke je Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii, pod ním Bratislava. V strede listu je Kazuistika psychoterapeuticky liečeného pacienta k záverečnej skúške, pod tým názov kazuistiky. Vľavo dole miesto a dátum kedy bola kazuistika odoslaná na adresu svojho inštitútu. Vpravo dole je plné meno účastníka, názov súčasného pracoviska a názov svojho inštitútu. Strany musia byť očíslované a materiál zopnutý.