NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


Archív seminárov
Archiv

OZNAMY – druhý polrok 2018

 

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízie

 

1, INFORMÁCIE

Milé kolegyne a kolegovia,

Srdečne vás pozdravujeme v začínajúcom lete a želáme vám krásne leto, a plodnú a inšpiratívnu jeseň, k čomu by sme radi prispeli i my našou ponukou vzdelávania.

 

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu: psychologovi@psychologovi.sk .   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite Ďakujeme.

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD, Mgr. Hany Ševčíkovej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Eleny Medzihradskej

·         U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD, Mgr. Hany Ševčíkovej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Eleny Medzihradskej, PhDr. M. Chylíka

·         Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

·         Oznamujeme, že na prelome rokov  2018/2019 otvárame kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii. 27.10.2018 prebehol výberový seminár pre záujemcov o vstup do nového výcvikového behu pod vedením docentov Norberta Uhnáka a Hany Ševčíkovej. Prípadní ďalší záujemci sa môžu hlásiť u predsedníčky spoločnosti Lýgie Bátovskej na sskip@sskip.eu a dohodneme individuálny postup výberu. Predpokladaný začiatok výcviku je január 2019.

 

 

2,SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

Teória 4. blok

14.-16.9.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miestoambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 31.8.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 14092018

Hlásiť sa možno u Mgr.Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk

Pozvánku sme posielali v priebehu mája

 

Práca s vnútornými zdrojmi v KIP – špeciálny seminár

28.-30.9.2018

Vedie: Mgr. Hana Ševčíková

Začiatok: v piatok o 14.00 , koniec v nedeľu o 12.00

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Popis seminára: Práca s vnútornými zdrojmi je dôležitou súčasťou psychoterapie. KIP metóda disponuje metodikou - motívmi a ich následným spracovaním, ktoré umožňujú osloviť zdroje klienta symbolickým a veľmi účinným spôsobom. Na seminári si účastníci vyskúšajú zážitkom na sebe niektoré z týchto motívov a ich následné prepracovanie. Ďalej budeme hovoriť o ich použití u rôznych typov klientov a v rôznych fázach terapie, ale aj o ďalších spôsoboch, ako možno zdroje klienta skúmať, osloviť, podporiť a integrovať. Je potrebné priniesť si potreby na kreslenie. 

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 14.9.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 28092018

Hlásiť sa možno Mgr. Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

C-seminár

12.-14.10.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane pozvánky s informáciami od dr. Jánoškovej

 

Teória 5. blok

19.-21.10.2018

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Vojtová

Miesto: Psychiatrická ambulancia Pro mentae sana, Heydukova 27, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 5.10.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 19102018

Hlásiť sa možno u Mgr.Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk

Pozvánku budeme posielať v, Heyukova 27 priebehu septembra

 

Afekt-asociatívny postup v KIP

16.-18.11.2018

Vedie: Doc. E.D.Uhrová CSc.

Začiatok: v piatok o 15.00 , koniec v nedeľu o 12.00

Miesto:  ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Popis seminára: Afekt-asociatívny postup pracuje s cielenou indukovanou (navodenou) vekovou regresiou do raného konfliktu s cieľom katarzie, progresívneho prepracúvania konfliktu a reparatívneho postupu, ktorý má svoje kroky.  

Popri práci v celej skupine budeme pracovať aj v trojiciach (klient - terapeut - pozorovateľ) s následným spracúvaním materiálu v skupine.

Podmienkou účasti je absolvovanie C1 seminára.

Odporúčame aj pre kolegyne a kolegov s ukončeným výcvikom v KIP

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 2.11.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 16112018

Hlásiť sa Prihlášky na : eva.uher@uau.sk    do 5.11.2018

 

Supervízia

30.11.-2.12.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miestoambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 15.11.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 30112018

Hlásiť sa možno u Dr. Jánoškovej - janoskova.j@gmail.com

 

C-seminár

7.-9-12.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane pozvánky s informáciami od dr. Jánoškovej

 

Ego stavy a zmena – špeciálny seminár

12.1.2019

Vedie: Peter Teichmann Dipl.-psych.

Začiatok: sobota:  9.00 – 19.00

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Popis seminára: V psychoterapii často stretávame pacientov, ktorí trpia svojimi symptómami a konfliktami. Nie sú z rôznych dôvodov schopní opustiť staré „chodníčky“ podľa Huthera a vytvoriť nové neuronálne prepojenia, ktoré by umožnili voľbu a možnosti zmeny. Budeme hľadať prístupy k časti nevedomia, k častiam ega, ktoré sú zodpovedné za odpor voči zmene. „Odpor“ sa takto má dostať v obrazovej forme na vnútorné „javisko pacienta“, aby ho bolo následne možné diferencovane katatýmne spracovať. V seminári budeme testovať staré dysfunkčné vzorce pacienta a etablovať symboly zmeny s následným imaginatívnym spracovaním.

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 30.12.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 13102018

Hlásiť sa možno PhDr. Lýgie Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com

 

Triangulácia a KIP – špeciálny seminár

16. – 17.2.2019

Vedie: Renate Sanwald, Dr.med

Začiatok: sobota:  9.00, predpokladaný koniec nedeľa o 12:00

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Popis seminára: Koncepty triangulácie: oidipálny konflikt, ranná triangulácia, strategický oidipálny komplex

S. Freud vo svojej práci “Tri pojednania k teórii sexuality” sformuloval koncept oidipálneho vývinového konfliktu, na ktorom pracoval počas celého života. Na príklade z praxe osvetlíme implikácie oidipálneho konfliktu a poukážeme na ťažkosti v patchwork-rodinách, ktoré spočívajú v  nedostatočnej integrácii oidipálneho vývinového konfliktu. Predstavíme aj koncept rannej triangulácie E.Abelina, v ktorom ide o vnímanie triangulovaných vzťahových štruktúr  malým dieťaťom.

Podľa všetkého v terapeutickej praxi klesá výskyt triangulačných konfliktných situácií, a toho  dôvodom je nárast narcistických a borderline porúch u pacientov, ktorí nedosiahli oidipálnu úroveň vývinu. V tretej časti semináru predstavíme koncept “strategického oidipálneho komplexu” Christy Rohde-Dachser - v ktorom ide o konšteláciu oidipálneho konfliktu u štrukturálne narušených pacientov.

Kazuistické príklady zo strany účastníkov sú vítané.

 

Seminárny poplatok: 150 Eur, uhradiť do 31.1.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 16022019

Hlásiť sa možno PhDr. Lýgie Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com

 

OZNAMY – prvý polrok 2018

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízie

 

1/ INFORMÁCIE

Milé kolegyne a kolegovia,

Srdečne vás pozdravujeme v Novom roku a želáme vám veľa radosti, zdravia a úspechov. Prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý polrok 2018.

·         20. medzinárodný seminár pre KIP sa uskutoční v termíne 26.-29.4.2018 v Trenčianskych Tepliciach. Program, ktorý je veľmi bohatý a podnetný, bude v priebehu januára k dispozícii na našej stránke http://www.sskip.eu/.  Cez túto stránku sa bude dať na konferenciu prihlásiť.

 

·         Členské za rok 2018 – 20 EUR – prosíme uhradiť najneskôr do konca  februára 2018, a to  bankovým prevodom – č. účtu: SK5831000000004000852308, Primabanka, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava. Variabilný symbol: 2018. Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. nespájať s platbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa. V inom prípade je platba neidentifikovateľná. Nezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 20 Eur.

 

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite. Ďakujeme.

 

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD.– kontakt na www.sskip.eu

 

·         U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Prof.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Norberta Uhnáka, Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·         Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

·         Terapeutické kolokvium možno absolvovať na konferencii v Trenčianskych Tepliciach, alebo 28.9.2018.

 

 

 

2/SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

Seminár C1

26.-28.1.

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 12.1.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 26012018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

Seminár k písaniu kolokviálnych prác

2.2.2018 – 14.00. – 18.00

Vedenie: PhDr. Lýgia Bátovská, Doc. E.D. Uhrová

Miesto:  ambulancia Doc. Uhrovej, Lazaretská 3/A

Platba: 30 Eur, platba na mieste.

Hláste sa u Dr. Bátovskej na lygia.batovska@gmail.com

 

Teória – 2. blok

16.-18.2.2018            

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhDr. Lýgia Bátovská, Mgr. H. Ševčíková, Mgr. N. Uhnák

Miesto: (!!! pozor, zmena miesta!!!) ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok:  piatok 16.2. o 15.00

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 2.2.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 16022018

Hlásiť sa možno Mgr. Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

Supervízia

23.-25.2.2018

 

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 9.2.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 23022018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

Seminár C1

2.-4.3.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 18.2.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 02022018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

Supervízia

6.-7.4.2018

 

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto

Rozsah: 10 hodín (piatok, sobota)

Začiatok: v piatok o 16.00 (registrácia od 15.45), ukončenie v sobotu o 13.00

Miesto: ambulancia prof. Hašta, Heydukova 27, Bratislava

Seminárny poplatok sa platí na mieste podľa počtu účastníkov.

Hlásiť sa možno u prof. Hašta na j.hasto.tn@gmail.com

 

 

Supervízia

18.-20.5.2018

 

Vedie: PhDr. E.D.Uhrová

Miesto: ambulancia Dr. Uhrovej, Lazaretská 3/A, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 4.5.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 18052018

Hlásiť sa možno u dr. Uhrovej na eva.uher@uau.sk

 

 

Teória – 3. blok

25.-27.5.2018            

Vedie: Doc. E.D.Uhrová

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok:  piatok 25.5. o 15.00

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 11.5.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 25052018

Hlásiť sa možno Mgr. Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

Supervízia

1.-3.6.2018

 

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 15.5.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 01062018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

Symbolterapia – 15.-17.6.2017

Vedenie: PhDr. Jánošková, Doc. E.D. Uhrová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane osobitnú pozvánku s podrobnejšími informáciami a údajmi o platbe.

 

Seminár C2

22.-24.6.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 18.2.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 02022018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

Tešíme sa na príjemné a užitočné stretnutia. Výbor SSKIP.

 

OZNAMY – február 2017 – august 2017

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízia

 

1/ INFORMÁCIE

 

·         19. medzinárodný seminár pre KIP sa uskutoční v termíne 20.-23.4.2017 v Českom Kukse. Viac informácií sa dozviete na stránke Českej spoločnosti pre KIP – www.cskip.cz. Program bude veľmi zaujímavý.

 

·         Členské za rok 2016 – 20 EUR – prosíme uhradiť najneskôr do konca  februára 2017, a to  bankovým prevodom – č. účtu: SK5831000000004000852308, Sberbank, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava. Variabilný symbol: 2017. Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. nespájať s platbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa. V inom prípade je platba neidentifikovateľná. Nezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 20 Eur.

 

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite. Ďakujeme.

 

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD.– kontakt na www.sskip.eu

 

·         U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Norberta Uhnáka, Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·         Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

 

 

 

2/SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

SUPERVÍZIA 27. – 29.1.2017

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Spoluvedenie: Mgr. H. Ševčíková, Mgr. N. Uhnák

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 13.1.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 27012017

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

B1 a/   10.-12.2.2017            

Vedie: PhDr. J.Jánošková

Spoluvedie: Mgr. H. Ševčíková, Mgr. N. Uhnák

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok:  podľa pozvánky

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 26.1.2017 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 10022017

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní, dostane osobitnú pozvánku.

 

C3   -   24. - 26.3.2017

Vedie:  Doc. PhDr. E.D. Uhrová, PhD.

Spoluvedie: Mgr. Elena Medzihradská

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 22.1.2015 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 10.3.2017 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 24032017

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní, dostane osobitnú pozvánku.

 

B1 b/   5. – 7.5.2017             

Vedie: PhDr. J.Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 22.1.2015 o 13.00 hod

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť bankovým prevodom do 12.5.2016 na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 26052017

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní, dostane osobitnú pozvánku.

 

 

KIP v skupine – 2.-4.6.2017

Vedie: Doc. E.D. Uhrová

Spoluvedie: Mgr. N. Uhnák

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok: 2.6. o 15.00 hod

Seminárny poplatok 100 Eur uhradiť do 19.5.2017 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 02062017

 

Symbolterapia – 16.-18.6.2017

Vedenie: PhDr. Jánošková, Doc. E.D. Uhrová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Skupina dostane osobitnú pozvánku s podrobnejšími informáciami a údajmi o platbe.

 

Tešíme sa na stretnutia a želáme Vám všetko dobré v roku 2017.

 

OZNAMY SSKIP – september 2017 – január 2018

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízia

 

1/ INFORMÁCIE

 

·         Slovenská spoločnosť pre KIP má novú kontaktnú adresu, na ktorej sú vám k dispozícii všetci členovia výboru. Adresa je info@sskip.eu .

·         V decembri 2017 sa začína nová séria piatich teoretických seminárov prvým víkendom. Teoretické vzdelávanie v KIP bude pokračovať v prvom polroku 2018.

·         Medzinárodná KIP konferencia v Trenčianskych Tepliciach sa uskutoční v termíne 26.-29.4.2018.

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite. Ďakujeme.

 

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD.– kontakt na www.sskip.eu

 

·         U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Norberta Uhnáka, Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·         Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

 

 

 

2/SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

Rozprávky (použitie rozprávok v KIP)

8.-10.9.2017

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 23.8.2017, pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 08092017

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

B2 seminár 

22.-24.9.2017            

Vedie: PhDr. J.Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok:  podľa pozvánky

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 8.9.2017  bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 22092017

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní, dostane osobitnú pozvánku.

 

Liečenie traumy – cesta k vlastným zdrojom

6.-8.10.2017

Vedie: Mgr. Hana Vojtová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: piatok 6.10. o 15.00

Seminárny poplatok uhradiť do 22.9.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 06102017

K semináru budeme posielať členom SSKIP pozvánku.

Hlásiť sa možno u mgr. Hany Ševčíkovej  sevcikova@psychoterapie.sk

 

Seminár C3 

20. – 22. 10. 2017

Vedie: Doc. E.D. Uhrová

Spoluvedie: Mgr. E. Medzihradská

Miesto: ambulancia Dr. Uhrovej, Lazaretská 3A, Bratislava

Seminárny poplatok 100 Eur uhradiť do 29.9.2017 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 20102017

 

B3 – KIP u detí a mladistvých - povinný 20 hodinový špeciálny seminár

3.-5.11.2017

Vedenie: PhDr. Lýgia Bátovská

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 3.11. o 15.00 hod.

Seminárny poplatok 100 eur pre členov SSKIP, 120 eur pre nečlenov, uhradiť bankovým prevodom do 13.10. na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 03112017

Kolegovia/kolegyne, ktorí/é sa chcú prihlásiť - u Dr. Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com alebo tel.0907 984 876

 

Supervízia

10.-12.11.2017

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 17.10.2017: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 10112017

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

 

Seminár C1  24.-26.11.2017           

Vedie: PhDr. J.Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok:  podľa pozvánky

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 10.11.2017  bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 24112017

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní, dostane osobitnú pozvánku.

 

Symbolterapia – 24.-26.11.2017

Vedenie: PhDr. Doc. E.D. Uhrová

Miesto: ambulancia Dr. Uhrovej, Lazaretská 3A, Bratislava

Skupina dostane osobitnú pozvánku s podrobnejšími informáciami a údajmi o platbe.

 

TEÓRIA KIP – 1. víkend: Repetitórium základného konceptu KIP.

8.-10.12.2017            

Vedie: PhDr. L. Bátovská, Doc. MUDr. Jozef Hašto, Mgr. E. Medzihradská

Miesto: Liga za duševné zdravie, Ševčenkova 21, Bratislava

Začiatok:  piatok 8.12. o 15.00

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 22.11.2017  bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 08122017

K teoretickému víkendu budeme posielať pozvánky.

Hlásiť sa možno u Mgr. Hany Ševčíkovej  sevcikova@psychoterapie.sk

 

Od diagnostiky k plánu terapie

27.1.2018

Vedenie: Dr. Med.Wolfgang Ladenbauer

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Max. počet účastníkov: 12

Ťažiskom seminára budú diagnostické úvahy ku konkrétnym prípadom, ktoré prinesú účastníci. Pretože psychodynamická a štrukturálna diagnostika predstavuje pokus o objasnenie, môžu byť z týchto kauzálnych úvah odvodené na mieru konkrétneho prípadu vytvorené terapeutické plány. Pomocou týchto supervíznych prípadov budeme predovšetkým diskutovať o dif.diagnóze a následne stanovíme terapeutický plán a stratégiu KIP.

Podmienka k účasti: absolvovaný C2 seminár a ochota priniesť vlastné prípady

Seminárny poplatok: 70 pre členov SSKIP, 90 Eur pre nečlenov, uhradiť do7.1.2018  bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 27012018

Kolegovia/kolegyne, ktorí/é sa chcú prihlásiť - u Dr. Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com alebo tel.0907 984 876

Tešíme sa na stretnutia a želáme Vám pekné leto.

 

 

 

 

 

OZNAMY - prvý polrok 2016

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízia

 

INFORMÁCIE

 

·         18. medzinárodný seminár pre KIP organizuje v termíne 21.-24.4.2016 Slovenská  spoločnosť pre KIP. Bude opäť v Trenčianskych Tepliciach. Program i prihlasovací formulár bude k dispozícii na stránke SSKIP od 15.1.2016, sledujte preto stránku http://www.sskip.eu/, program bude veľmi zaujímavý.

 

·         Členské za rok 2016 – 20 EUR – prosíme uhradiť najneskôr do konca  februára 2016, a to  bankovým prevodom – č. účtu: SK5831000000004000852308, Sberbank, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava. Variabilný symbol: 2016. Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. nespájať s platbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa.V inom prípade je platba neidentifikovateľná. Nezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 15 Eur.

 

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite. Ďakujeme.

 

·         Sebaskúsenostnú terapiu, ako aj individuálnu supervíziu je možné absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD. Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

 

·         U menovaných docentov je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

 

 

 

·         D. Uhrová a N. Uhnák plánujú na jeseň roku 2016 spustiť 150 hodinový kurz “KIP v skupine”. Maximálny počet členov skupiny bude 12. Pôjde o uzavretú skupinu, ktorá bude pracovať v Bratislave, s jedným víkendom mimo Bratislavy. Celkovo pôjde o šesť 25 hodinových víkendov.
50 hodím z absolvovania kompletného 150 hodinového programu je možné započítať do individuálne cvičnej terapie.
Prosíme záujemcov, aby sa predbežne hlásili na adrese d.uhrova@stonline.sk  V prípade dostatočného záujmu pošleme prihláseným záväznú prihlášku. Predbežné prihlášky zasielajre do 31.3.2016.

·             Dr. Jánošková a Doc Uhrová plánujú spustiť sériu seminárov o symboloch – pri počte 8 až 10 záujemcov. Môžete sa hlásiť u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

o   Piaty blok teoretického vzdelávania plánujeme na jeseň 2016.

 

SEMINÁRE  A  SUPERVÍZIA

C 1

Vedie: Doc. E.D. Uhrová

Termín: 22.-24.1.2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 22.1.2015 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: 90 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 22012016

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní dostane osobitnú pozvánku,

Kolegovia/kolegyne, ktorí sa chcú prihlásiť: do 10.1.2015 u D. Uhrovej, 0905 477464, e-mail: d.uhrova@stonline.sk

 

ŠPECIÁLNY SEMINÁR

Hraničná, psychotická a neurotická štruktúra v imaginácii

Vedie: Dr.med. Michael Stigler

Termín: 5.-7.2.2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 5.2.2016

Seminárny poplatok PRI PLATBE DO 26.1.2016: pre členov SSKIP 120 Eur, pre nečlenov SSKIP 145 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 05022016

Seminár je naplnený.

 

Teória – 4. Blok

Možnosti KIP pri budovaní Ego-funkcií

Zvláštne typy pacientov

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Termín: 19.-21.2.2016

Miesto: Liga za duševné zdravie, Ševčenkova 21, Bratislava

Začiatok: 19.2. o 15.00 hod

Seminárny poplatok pri platbe do 5.2.2016: 100 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 19022016

Záujemci sa môžu prihlásiť u Mgr. Ševčíkovej na adrese sevcikova@psychoterapie.sk

 

SKUPINOVÉ KIP - povinný 20 hodinový špeciálny seminár

Vedie: Doc. E.D. Uhrová

Termín: 4.-6.3.2016

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok: 4.3. o 15.00 hod

Seminárny poplatok pri platbe do 19.2.2916: 90 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 04032016

Kolegovia/kolegyne, ktorí sa chcú prihlásiť do 19.2.2016 - u D. Uhrovej, 0905 477464, e-mail: d.uhrova@stonline.sk

 

B3 – KIP u detí a mladistvých - povinný 20 hodinový špeciálny seminár

Vedenie: PhDr. Lýgia Bátovská

Termín: 20.-22.5. 2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 20.5. o 15.00 hod

Seminárny poplatok pri platbe do 6.5.2016: 90 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 20052016

Kolegovia/kolegyne, ktorí sa chcú prihlásiť do 6.5.2016 - u Dr. Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com alebo tel.0907 984 876

Prihlásení účastníci dostanú následne pozvánku s údajmi o platbe

 

 

SUPERVÍZIA

Vedie: Doc. E.D. Uhrová

Termín: 27.-29.5.2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 27.5.2015 o 15.00 hod

Seminárny poplatok uhradiť do 13.5.2016: pre členov SSKIP: 90 Eur, pre nečlenov SSKIP: 105 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 27052016

Hlásiť sa možno do 13.5.2016 u D. Uhrovej, tel.: 0905 477464, e-mail: d.uhrova@stonline.sk

 

 

SUPERVÍZIA

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Termín: 3.-5.6.2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 3.6. o 15.00 hod

Seminárny poplatok uhradiť do 19.5.: pre členov SSKIP: 90 Eur, pre nečlenov SSKIP: 105 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 03062016

Hlásiť sa možno do 19.5.2016 u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

 

 

 

OZNAMY - druhý polrok 2016

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízia

 

INFORMÁCIE

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite. Ďakujeme.

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Norberta Uhnáka, Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD.– kontakt na www.sskip.eu

·         U menovaných docentov je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

 

SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

Úvodný seminár do vzdelávania v psychoterapii KIP 

Je určený pre účastníkov A-seminára v na predošlých konferenciách SSKIP a ČSKIP, ako i nových záujemcov. Vedie: PhDr. Jánošková, spoluvedenie: Mgr. Ševčíková

Termín: 23.-25.9.2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 23.9.2016 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: 100.-€ pre členov SSKIP, 125.-€ pre nečlenov, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 23092016

Záujemcov prosíme, aby sa hlásili do 9.9.2016 u Dr. Jánoškovej  0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com

 

Teória – 5. blok

Vedenie: Doc. MUDr. Hašto, MuDr. Kaščáková, Mgr. Vojtová

Termín: 7.-9.10. 2916

Začiatok: 7.10. o 15.00 hod

Témy: Špecifické prístupy v KIP podľa porúch (Hašto), psychosomatika a možnosti KIP (Kaščáková), obete psychotráum (Vojtová)

Miesto: Liga za duševné zdravie, Ševčenkova 2, Bratislava

Seminárny poplatok: Seminárny poplatok pri platbe do 23.9.2016: 100.- €, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 07102016

Záujemci sa môžu prihlásiť u Mgr. Ševčíkovej na adrese sevcikova@psychoterapie.sk

Na teoretické vzdelávanie budeme posielať pozvánku v priebehu júna

 

Špeciálny seminár B3 - KIP u detí a mladistvých

Vedie: PhDr. Lýgia Bátovská, spoluvedenie: Mgr. Elena Medzihradská

Termín: 21.-23.10. 2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 21.10. o 15.00

Seminárny poplatok pre členov SSKIP 100.-€, pre nečlenov 125.-€, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 21102016

Záujemcov prosíme, aby sa hlásili do 6.10.2016 - u Dr. Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com alebo tel.0907 984 876, Na základe tejto prihlášky pošleme osobitnú pozvánku.

 

Supervízia

Vedie: PhDr. J. Jánošková, spoluvedenie: Mgr. H. Ševčíková

Termín: 4.-6.11.2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 4.11. o 15.00 hod

Seminárny poplatok uhradiť do 21.10. 2016: pre členov SSKIP: 100.-€, pre nečlenov SSKIP: 125.-€, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 04112016

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

Seminár C 2

Vedie: Doc. Uhrová, spoluvedenie: Mgr. Medzihradská

Termín: 11.-13.11.2016

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 11.11.2016 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: 100.-€, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 11112016

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní dostane osobitnú pozvánku,

Záujemcov prosíme, aby sa hlásili do 28.10.2016 u D. Uhrovej, 0905 477464, e-mail: d.uhrova@stonline.sk

 

Symbolterapia (uzavretá skupina)

Vedenie:  Doc. Uhrová, Dr. Jánošková

Termín: 25.-27.11.2016

Miesto: ambulancia Doc. Uhrovej, Lazaretská 3/A, Bratislava

Skupina dostane osobitnú pozvánku s podrobnejšími informáciami a údajmi o platbe.

 

Supervízia

Vedenie: Doc.Uhrová, spoluvedenie: Mgr. Medzihradská

Termín: 2.12.-4.12.2016

Miesto: ambulancia Doc. Uhrovej, Lazaretská 3/A, Bratislava

Začiatok: 2.12. o 15.00 hod

Seminárny poplatok uhradiť do 21.11. 2016: pre členov SSKIP: 100.-€pre nečlenov SSKIP: 125.-€, bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 02122016

Hlásiť sa možno u Doc. Uhrovej, e-mail: d.uhrova@stonline.sk  tel.: 0905 477464

 

Špeciálny seminár

Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi... úvod do konceptu práce s obrazom v zrkadle u detí a mladistvých podľa Paulíny Kernberg

Termín: 13.-15.1.2017

Vedenie: Dr. Med. Renate Sannwald

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

K obsahu seminára: Paulina Kernberg sa počas celého svojho pôsobenia zaoberala motívom “vlastný obraz v zrkadle” v rámci psychoterapie u detí a mladistvých. Podľa nej pozorovanie obrazu v zrkadle nevyvoláva len povrchné vnímanie obrazu, ale aj hlbšie vnímanie, ktoré má pôvod vo vnútornom prežívaní pacienta.. Pohľad do zrkadla aktivizuje reflektujúce Self, identifikáciu s internalizovanou pozorujúcou rodičovskou figúrou. Podľa toho, ako narábame so svojím obrazom v zrkadle, sa ukáže kvalita našich raných objektných vzťahov. Avšak pohľad do zrkadla môže posilniť aj prežívanie vlastnej hodnoty a potvrdiť Ja ideál. Po krátkom teoretickom uvedení konceptu Paulíny Kernberg sa budeme prostredníctvom sebaskúsenosti zaoberať témou “zrkadlo” a “obraz v zrkadle”, ako aj terapeutickým využitím tohoto motívu.

Seminárny poplatok pre členov SSKIP 130.-€, pre nečlenov 155.-€, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 130117

Záujemcov prosíme, aby sa hlásili u Dr. Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com alebo tel.0907 984 876. Na základe tejto prihlášky pošleme osobitnú pozvánku.

 

Supervízia

Vedie: PhDr. J. Jánošková, spoluvedenie: Mgr. H. Ševčíková

Termín: 27.-29.1.2017

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 27.1. o 15.00 hod

Seminárny poplatok uhradiť do 13.1. 2017: pre členov SSKIP: 100.-€ pre nečlenov SSKIP: 125.-€, bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 27012017

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

 

SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

   ŠPECIÁLNY SEMINÁR

 

Teória KIP  3.blok

Termín: 27-29.11.2015

Miesto: Liga za duševné zdravie, Ševčenkova 21, Bratislava

Začiatok: 27.11. o 15.00

Poplatok: 100 Eur, zaplaťte do 17.11. 2015  na číslo účtu Sberbank IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 271115

Termín prihlášky: najneskôr do 20.9. u Mgr. Hany Ševčíkovej (hjavorska@yahoo.com), 0905719768

Bližšie informácie o témach a prednášajúcich nájdete na www.sskip.eu (vzdelávanie  teória)

 

SUPERVÍZIA

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková

Termín: 4.-6.12.2015

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 4.12.2015 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: pre členov SSKIP: 90 Eur, pre nečlenov SSKIP: 105 Eur, uhradiť bankovým prevodom do 24.11. 2015 na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 041215

Termín prihlášky u : PhDr. J.Jánošková, Psychologická ambulancia, Michalská 2, 811 01 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com

Prihlásení účastníci dostanú následne pozvánku s údajmi o platbe


17. medzinárodný seminár v Rakvicích v dňoch 16. - 19.4. 2015

 

  ŠPECIÁLNY SEMINÁR

„Porozumenie miesto popisu úvod do  projektívnych metód  v psychodiagnostike detí, mladistvých a rodiny.”

 

Vedie: Dr.med. Dipl.-Psych. Franz Wienand

Termín: 4. – 5. 9. 2015

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Čas konania:  začiatok 4.9. piatok  16,00 – 19,00

                        koniec: 5.9. sobota od 9,00 -  19,00

Seminárny poplatok: pre členov SSKIP 120.-EUR, pre  nečlenov SSKIP 130.- EUR. zaplatit do 15.8.2015,uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 040915

Hlásiť sa treba u dr. Lýgie Bátovskej, batovska@atlas.sk, 0907 984 876

 

C 1

Vedie: Doc. E.D. Uhrová

Termín: 18.-20.9.2015

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 18.9.2015 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: 90 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 180915

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní dostane osobitnú pozvánku,

Kolegovia/kolegyne, ktorí sa chcú prihlásiť: do 31.8.2015 u D. Uhrovej, 0905 477464, e-mail: d.uhrova@stonline.sk

 

Teória KIP – 2.blok

Termín: 9.-11.10.2015

Miesto: Liga za duševné zdravie, Ševčenkova 21, Bratislava

Začiatok: 9.10. 2015 o 15.00

Poplatok: 100 Eur, zaplaťte do 29.9.  na číslo účtu Sberbank IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 091015

Termín prihlášky: najneskôr do 20.9. u Mgr. Hany Ševčíkovej (hjavorska@yahoo.com), 0905719768

Bližšie informácie o témach a prednášajúcich nájdete na www.sskip.eu (vzdelávanie – teória)

 

 

 

 

Výbor SSKIP