ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP.

Cvičným terapeutom sa môže stať KIP psychoterapeut :

2 roky po absolvovaní záverečnej skúšky a musí nepretržite vykonávať psychoterapeutickú prax. 

1. Za cvičného terapeuta  ho navrhne niektorý z docentov pre KIP a 

2. po schválení predsedníctvom SSKIP sa začlení do procesu vzdelávania tak,

3. že u rôznych docentov absolvuje supervíziu najmenej 5 svojich pacientov, a ročne absolvuje min. 20 supervízií a

4. u rôznych docentov pre KIP absolvuje 5 spoluvedení.

Proces trvá najmenej 2 roky.

Po splnení podmienok na základe hodnotenia jednotlivých docentov a po ich zhode bude menovaný za cvičného psychoterapeuta. V prípade nezhody rozhodnú seniorskí docenti  z predsedníctva. /menovaní najmenej 15 rokov a aktívne vykonávajú vzdelávaciu činnosť./

 

Docentom pre KIP sa môže stať

1. na návrh docentského pléna cvičný terapeut za podmienky

2. že sa začlení do procesu vzdelávania a  u rôznych docentov absolvuje supervíziu najmenej 5 cvičných psychoterapií, ročne absolvuje 20 hodín supervízie

3. u rôznych docentov pre KIP absolvuje 5 spoluvedení seminárov, pričom vypracuje plán vedenia s iniciálnym tichým snom pre ten daný seminár, ktorý bude spoluviesť s docentom a spracuje sebareflexiu vedenia po jeho ukončení.

4. Prezentuje docentskému plénu vlastný špeciálny seminár, alebo teoretickú prednášku.

Proces trvá najmenej 2 roky.

Po splnení podmienok na základe hodnotenia jednotlivých docentov a po ich zhode bude menovaný za docenta pre KIP. V prípade nezhody rozhodnú seniorskí docenti  z predsedníctva. /menovaní najmenej 15 rokov a aktívne vykonávajú vzdelávaciu činnosť./

 

 Supervízorom pre KIP

1. môže byť ten, ktorý má 10 rokov praxe po vydaní certifikátu a pracuje nepretržite psychoterapeuticky metódou KIP

2. má absolvovaný supervízny výcvik uznávaný SKP a v rámci inštitútu

3. vlastná supervízia supervízie a odporúčanie od svojho supervízora celkove 200 hodín je podmienkou.

4. Má odporučenie aspoň dvoch supervízorov SSKIP supervidujúcich metódu KIP.