NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH

 


OZNAMY

OZNAMY  prvý polrok 2022

 

1.    Informácie

2.    Semináre a supervízie

 

 

1.    INFORMÁCIE

 

Milé kolegynekolegovia, srdečne vás pozdravujemeNovom rokuželáme vám veľa radosti, zdraviaúspechov. Prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý polrok 2022.

 

      22. Medzinárodný seminár pre KIP sa uskutoční ( ak to pandemická situácia dovolí) v termíne 21. – 24.4.2022  vo Velehrade v Čechách  srdečne vás pozývame, program bude veľmi zaujímavý, prihlasovať sa môžete na www.sskip.eu

      Členské za rok 2022 – 20 EUR – prosíme uhradiť najneskôr do konca  februára 2022, a to  bankovým prevodom – č. účtu: SK5831000000004000852308, Primabanka, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Leškova3/A Bratislava. Variabilný symbol: 2022. Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. prosíme nespájaťplatbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa. V inom prípade nevieme platbu identifikovaťNezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 20 Eur

      Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite.

      Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie BátovskejDoc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, , PhD. Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej, Z.Palenčárovákontakt na www.sskip.eu

      Skupinovú supervíziu je možné si dohovoriťdocentov SSKIP v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov aj 4 - 10 hodinovú  (obvyklepiatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebnýkonkrétnym supervízorom)

      Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej,  Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Ivy Gacíkovej. Mgr.Zuzana Palenčárovej.  Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

      Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúťvedúcich príslušného seminára.

      roku 2022 je možné poukázať 2% dane na účet SSKIP, všetky potrebné údaje nájdete na našej stránke www.sskip.eusekcii 2% - srdečne vám ďakujeme, vďaka vašim 2% budeme môcť organizovať vzdelávanie ešte kvalitnejšie

      Do pozornosti dávame zmenu sídla SSKIP. Nová korešpodenčná adresa: SSKIP Leškova 3/A, 811 04 Bratislava

 

 

2.    SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

 

Supervízia

4.- 6. 2. 2022

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: v online priestore (prihlásení dostanú Zoom link)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140 € (pozor na zmenu ceny!) uhradiť do 21.1.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3/A, 811  04 Bratislava, variabilný symbol: 040222

 

 

Teória 5.blok

18.- 20. 2. 2022

Vedú: Hašto, Kaščáková, Vojtová

Špecifické prístupy v KIP podľa porúch (10 hod) Hašto

Depresívni a suicidálni pacienti

Pacienti s úzkostnými ochoreniami vrátane paniky

Borderline pacienti

Možnosti práce so schizofrénnymi poruchami s KIP

Psychosomatika a možnosti KIP (6 hod) Kaščáková

Pacienti so somatoformnými poruchami

Pacienti s psychosomatickými ochoreniami

Pacienti so somatickými ochoreniami

Obete psychotráum (4 hod) Vojtová

Miesto: v online priestore (prihlásení dostanú Zoom link)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140 € uhradiť do 4.2.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3/A, 811  04 Bratislava, variabilný symbol: 180222

Hlásiť sa môžu u:  palencarova@centrumpsyche.sk

 

 

22. Medzinárodný seminár KIP vo Velehrade v Čechách

21.- 24. 4. 2022 - bližšie informácie podľa pandemickej situácie v krajinách

 

 

Špeciálny seminár:„Liečba akútnej a komplexnej traumy s využitím prístupu KIP.“

20.- 22. 5. 2022

Vedie: Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto: amb. Z. Palenčárovej, Leškova 3/A, Bratislava ak epidemiologický stav dovolí. Prihlásených budeme informovať.

Začiatok: piatok 15,00 hod

Seminárny poplatok : 140 € uhradiť do 4.5.2022. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova3/A, Bratislava, variabilný symbol:200522

Anotácia: V rámci víkendového semináru sa budeme venovať teoretickým základom vzniku, priebehu, udržiavaní a liečbe PTSP a aj tzv. „komplexnej traumatizácii“ v rannom veku. Teoretické koncepty psychotramatológie sa opierajú o aktuálne poznatky neurobiológie a psychodynamickej teórie. Zameriame sa na spracovanie ranných a minulých traumatických zážitkov u klientov pomocou motívov KIP,

ktoré si budú môcť účastníci aj vyskúšať cez osobný zážitok.

Maximálny počet účastníkov: 12

Hlásiť sa môžu u:  palencarova@centrumpsyche.sk

 

 

C2B

27.-29.5.2022

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková

Miesto: ambulancia PhDr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140 € uhradiť do 14.5.2022. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova3/A, Bratislava, variabilný symbol: 270522

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

 

XV. Internacionálny kongres v Ľvove

9. - 12.6.2022

- bližšie informácie podľa pandemickej situácie v krajinách

 

 

Párová symbolterapia.

10.- 12. 6. 2022  (1. stretnutie)

Vedenie: PhDr. Jánošková Jaromíra

Miesto:  Vyšehradská č.4, Bratislava

Začiatok: 10.6.2022 o 15.00.

Počet účastníkov : do 10.

Cena: 150€ /IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3/A, Bratislava, variabilný symbol: 100622/

(Seminár je určený pre kolegyne a kolegov, ktorí ukončili vzdelávania v “symbolterapeutickej metóde”.)

Anotácia k semináru: seminár bude pozostávať z dvoch víkendových stretnutí, v ktorých sa postupne zameriame na aplikáciu  poznatkov symbolterapie v práci s párom /partnerské, rodičovské, erotické, pracovné, súrodenecké a iné  vzťahy/.   Frekventanti sa budú oboznamovať s prácou na mobilizácií  síl potrebných na harmonizáciu páru a pod ochranou symbolov na konfrontáciu s prekážkami prekonateľnými aj vedúcimi k ukončeniu vzťahu. Cez zážitok na sebe sa účastníci oboznámia s technikami spracovania „aktuálneho konfliktu v páre“ , „sebaobrazu a obrazu v zrkadle“, „budovania budúcnosti“ , „riešenie konfrontačných tém pod ochranou symbolov  - agresívnych a sexuálnych impulzov“ a ďalšie.

Terapeutická práca bude zameraná na prácu s dvojicou, okrajovo sa budeme venovať symbolterapii  vzťahu , kedy jeden z páru nie je prítomný.

Seminár je , ako je zvykom, koncipovaný na zážitkovú časť v roli klienta a skúsenosť v roli psychoterapeuta.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

 

C3A

17.-19.6.2022

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140 € uhradiť do 3.6.2022. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova3/A, Bratislava, variabilný symbol: 70622

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej – janoskova.j@gmail.com

 

 

 KIP v skupine 20 hod.

1. - 3.7 2022

Vedie: Mgr.Elena Medzihradská a Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: bude upresnené prihláseným

Začiatok: piatok 15,00hod

Maximálny počet: 12

Anotácia k semináru: KIP v skupine podporuje proces individuácie a ako intenzívna terapia sa osvedčila pri neurotických a psychosomatických poruchách. Seminár poskytuje možnosť zažiť KIP v skupine prostredníctvom skúsenosti na sebe. V popredí bude stáť prepracovanie vlastných konfliktov. Na základe špecifického didaktického postupu seminára (skúsenosť na úrovni symbolov, na verbálnej úrovni, ako aj na úrovni skupinovej dynamiky) bude možné ozrejmiť a prediskutovať procesy prebiehajúce v skupine.

Seminár je povinný v rámci vzdelávania v KIP.

Seminárny poplatok 140 € uhradiť do 15.6.2022. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova3/A,  Bratislava, variabilný symbol: 010722

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk