NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


OZNAMY - druhý polrok 2018

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízie

 

1, INFORMÁCIE

Milé kolegyne a kolegovia,

Srdečne vás pozdravujeme v začínajúcom lete a želáme vám krásne leto, a plodnú a inšpiratívnu jeseň, k čomu by sme radi prispeli i my našou ponukou vzdelávania.

 

·       Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu: psychologovi@psychologovi.sk .   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite Ďakujeme.

·       Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD, Mgr. Hany Ševčíkovej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Eleny Medzihradskej

·       U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·       Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD, Mgr. Hany Ševčíkovej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Eleny Medzihradskej, PhDr. M. Chylíka

·       Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

·       Oznamujeme, že na prelome rokov  2018/2019 otvárame kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii.

 

 

2,SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

Teória 4. blok

14.-16.9.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miestoambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 31.8.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 14092018

Hlásiť sa možno u Mgr.Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk

Pozvánku sme posielali v priebehu mája

 

Práca s vnútornými zdrojmi v KIP – špeciálny seminár

28.-30.9.2018

Vedie: Mgr. Hana Ševčíková

Začiatok: v piatok o 14.00 , koniec v nedeľu o 12.00

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Popis seminára: Práca s vnútornými zdrojmi je dôležitou súčasťou psychoterapie. KIP metóda disponuje metodikou - motívmi a ich následným spracovaním, ktoré umožňujú osloviť zdroje klienta symbolickým a veľmi účinným spôsobom. Na seminári si účastníci vyskúšajú zážitkom na sebe niektoré z týchto motívov a ich následné prepracovanie. Ďalej budeme hovoriť o ich použití u rôznych typov klientov a v rôznych fázach terapie, ale aj o ďalších spôsoboch, ako možno zdroje klienta skúmať, osloviť, podporiť a integrovať. Je potrebné priniesť si potreby na kreslenie. 

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 14.9.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 28092018

Hlásiť sa možno Mgr. Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

C-seminár

12.-14.10.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane pozvánky s informáciami od dr. Jánoškovej

 

Teória 5. blok

19.-21.10.2018

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Vojtová

Miesto: Psychiatrická ambulancia Pro mentae sana, Heydukova 27, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 5.10.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 19102018

Hlásiť sa možno u Mgr.Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk

Pozvánku budeme posielať v, Heyukova 27 priebehu septembra

 

Afekt-asociatívny postup v KIP

16.-18.11.2018

Vedie: Doc. E.D.Uhrová CSc.

Začiatok: v piatok o 15.00 , koniec v nedeľu o 12.00

Miesto:  ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Popis seminára: Afekt-asociatívny postup pracuje s cielenou indukovanou (navodenou) vekovou regresiou do raného konfliktu s cieľom katarzie, progresívneho prepracúvania konfliktu a reparatívneho postupu, ktorý má svoje kroky.  

Popri práci v celej skupine budeme pracovať aj v trojiciach (klient - terapeut - pozorovateľ) s následným spracúvaním materiálu v skupine.

Podmienkou účasti je absolvovanie C1 seminára.

Odporúčame aj pre kolegyne a kolegov s ukončeným výcvikom v KIP

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 2.11.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 16112018

Hlásiť sa Prihlášky na : eva.uher@uau.sk    do 5.11.2018

 

Supervízia

30.11.-2.12.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miestoambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 15.11.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 30112018

Hlásiť sa možno u Dr. Jánoškovej - janoskova.j@gmail.com

 

C-seminár

7.-9-12.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane pozvánky s informáciami od dr. Jánoškovej

 

Ego stavy a zmena – špeciálny seminár

12.1.2019

Vedie: Peter Teichmann Dipl.-psych.

Začiatok: sobota:  9.00 – 19.00

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Popis seminára: V psychoterapii často stretávame pacientov, ktorí trpia svojimi symptómami a konfliktami. Nie z rôznych dôvodov schopní opustiť staréchodníčkypodľa Huthera a vytvoriť nové neuronálne prepojenia, ktoré by umožnili voľbu a možnosti zmeny. Budeme hľadať prístupy k časti nevedomia, k častiam ega, ktoré zodpovedné za odpor voči zmene. „Odporsa takto dostať v obrazovej forme na vnútornéjavisko pacienta“, aby ho bolo následne možné diferencovane katatýmne spracovať. V seminári budeme testovať staré dysfunkčné vzorce pacienta a etablovať symboly zmeny s následným imaginatívnym spracovaním.

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 30.12.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 13102018

Hlásiť sa možno PhDr. Lýgie Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com

 

Triangulácia a KIP – špeciálny seminár

16. – 17.2.2019

Vedie: Renate Sanwald, Dr.med

Začiatok: sobota:  9.00, predpokladaný koniec nedeľa o 12:00

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Popis seminára: doplníme

Seminárny poplatok: 150 Eur, uhradiť do 31.1.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 16022019

Hlásiť sa možno PhDr. Lýgie Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com