NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


OZNAMY - prvý polrok 2019

 

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízie

 

1, INFORMÁCIE

Milé kolegyne a kolegovia,

Srdečne vás pozdravujeme v Novom roku a želáme vám veľa radosti, zdravia a úspechov. Prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý polrok 2019.

 

·       Medzinárodný seminár pre KIP sa uskutoční v termíne 25.-28.4. 2019 vo Velehrade ČR – organizujú ju kolegovia z Českej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu. Presnejší program bude začiatkom roka, srdečne vás pozývame, program bude veľmi zaujímavý.

·       Členské za rok 2019 – 20 EUR – prosíme uhradiť najneskôr do konca  februára 2019, a to  bankovým prevodom – č. účtu: SK5831000000004000852308, Primabanka, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava. Variabilný symbol: 2019.

·       Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. prosíme nespájať s platbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa. V inom prípade nevieme platbu identifikovať. Nezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 20 Eur.

·       Nedodržanie uverejneného termínu platby je spoplatnené 20.-€, ktoré sa prirátajú k poplatku za seminár.

·       Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite. Ďakujeme.

·       Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Prof.MUDr.J.Hašta, PhD.,  PhDr.MChylíka, PhDr.J. Jánoškovej, PhDr.I.Obucha,  PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej – kontakt na www.sskip.eu

·       U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·       Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Prof.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Eleny Medzihradskej Mgr. Norberta Uhnáka, Kontaktné adresy a tel. čísla jdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·       Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

·       V roku 2019 je možné poukázať 2% dane na účet SSKIP, všetky potrebné údaje nájdete na našej stránke http://www.sskip.eu/ v sekcii 2% - srdečne vám ďakujeme, vďaka vašim 2% budeme môcť organizovať vzdelávanie ešte kvalitnejšie.

 

 

2,SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

Supervízia práce s deťmi a mladistvými

1.– 3. 2. 2019 

Vedie: PhDr. L. Bátovská

Miesto: Canadian Bilingual Institute, Obchodná 45, vchod z ul. Vysoká pri pasáži, 2.posch

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 18.1.2019: pre členov SSKIP: 120.- €, pre nečlenov SSKIP: 140.-€, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 010219

Hlásiť sa možno u dr. Bátovskej : lygia.batovska@gmail.com

 

A - seminár

8. – 10. 2. 2019             

Vedie: Mgr. Hana Ševčíková

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok:  piatok 8.2. o 15.00

Pozvánky menovite dostanú účastníci na základe výberového pohovoru.

Seminárny poplatok: 120.- €, uhradiť do 24.2.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 080219

 

Triangulácia – špeciálny seminár

16.-17. 2. 2019

Vedie: Renate Sanwald, Dr. med.  

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok: sobota:  9.00, predpokladaný koniec nedeľa o 15:00

Popis seminára: Koncepty triangulácie: oidipálny konflikt, ranná triangulácia, strategický oidipálny komplex

Seminár je akreditovaný SKP

Seminárny poplatok: 150.-€ uhradiť do 2.2.2019.:  bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 160219

Hlásiť sa možno u dr. Bátovskej : lygia.batovska@gmail.com

 

15. – 17.3. 2019

KIP v skupine

Vedie: Doc.PhDr. E.D.Uhrová

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 2.3.2019: pre členov SSKIP: 120.- €, pre nečlenov SSKIP: 140 €, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 150319

Hlásiť sa možno u dr. Uhrovej : eva.uher@uau.sk

 

C - seminár

29. – 31. 3. 2019

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 15.3.2019. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 290319

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovejjanoskova.j@gmail.com

 

Supervízia

29.3.2019 – 5 hod.

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto  

Miesto: ambulancia prof. Haštu, Heydukova 27

Začiatok: 16.00, registrácia od 15.30. Predpokladaný koniec: 20.00

Hlásiť sa možno u prof. Hašta do 22.3.2019 na adr.: j.hasto.tn@gmail.com

Seminárny poplatok bude hradený na mieste.

 

 

Anamnestický rozhovor

25.5.2019

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Popis seminára: vedenie anamnestického rozhovoru, prvý kontakt, prvé interview, anamnestické vyšetrenie, tvorba terapeutického plánu. Seminár je akreditovaný SKP.

Seminárny poplatok 70 eur uhradiť do 16.5.2018.:  IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 250519

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovejjanoskova.j@gmail.com

 

Supervízia

31.5. – 1.6. 2019           

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok:  piatok 31.5. o 15.00

Seminárny poplatok bude hradený na mieste (podľa počtu prihlásených a času).

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka psychologovi@psychologovi.sk

 

Práca so symbolmi v diagnostike a terapii

21.-23.6.2019

Vedenie: doc. Uhrová, PhDr. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Seminárny poplatok 140 eur pre členov SSKIP, 140 eur pre nečlenov, prosím uhradiť na účet IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308

názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 210619

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovej: janoskova.j@gmail.com

UPRESNENIE INFORMÁCIE:

Vzdelávanie je určené psychológom, lekárom, liečebným pedagógom – psychoterapeutom najmä v dynamických smeroch /napr. KIP/.

Koncept a postupy vychádzajú z práce M.E a G Wolschlägerovcov – nemeckých psychoterapeutov u ktorých sme osobne čerpali teoretické základy a odbornú skúsenosť.

Vzdelávanie pozostáva z 5 na seba nadväzujúcich seminárov, kde sa frekventanti zoznámia s teoretickým zázemím práce so symbolmi, budú vyberať predmety podľa zadaných tém, ktoré obsahujú osobné, aktuálne, či rodinné témy, sociálne vzťahy a ďalšie. Práca na vytváraní predlôh s učením sa načúvať  symbolike vytváraného obrazu, identifikovanie dôležitých charakterových čŕt cez symboly, diagnostikovanie sociálnych vzťahov, fokusovanie dôležitých centrálnych problémov.

Frekventanti sa postupne naučia terapeutické techniky práce so symbolmi – asociatívny postup, výmena rolí v rôznych kreáciách, spôsoby zmeny v štruktúre obrazu, rozprávanie príbehu , redukcia na hlavnú tému a ďalšie. Metóda vzhľadom na schopnosť symbolov poskytnúť pacientom ochranu pred bolestivou konfrontáciou, kým nie sú na ňu pripravení v dlhodobom terapeutickom vzťahu je vhodná aj pre psychosomatických pacientov a pacientov  s ego štrukturálnymi poruchami. Frekventanti budú uvedení aj do problematiky párovej, skupinovej a rodinnej symbol terapie.

V prvých dvoch stretnutiach /víkendoch/ sa budú frekventanti učiť z protagonistických prác vedených lektorom. Ďalšie dva víkendy budú mať sami priestor prakticky precvičovať terapeutickú rolu v symbol terapii. Posledný víkend slúži na precvičovanie špeciálnych techník  a riešenia potrieb, ktoré vyplynú z prvých skúseností frekventantov s metódou.