HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


STANOVY SSKIP
Stanovy SSKIP


§1   Názov a sídlo Spoločnosti
Spoločnosť má názov "SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KATATÝMNO-  IMAGINATÍVNU PSYCHOTERAPIU" a sídli v Bratislave, Lazaretská č.11.

§2  Účel Spoločnosti
Cieľom, účelom Spoločnosti je:                        
a)  podporovanie každého vedeckého úsilia o psychoterapiu,
b)  zabezpečovanie spolupráce medzi slovenskými lekármi a psychológmi liečebnými pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi a absolventmi štúdia sociálna práca, ktorí pracujú s psychoterapeutickými metódami, a predovšetkým s katatýmnym prežívaním obrazov, 
c)   vzdelávanie lekárov,  psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov a absolventov sociálnej práce v metóde katatýmneho prežívanie obrazov (t.j. katatýmno-imaginatívnej psychoterapie). Umožniť študentom týchto odborov zoznámiť sa s predmetnou metódou v úvodných kurzoch.
 d)  podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti katatýmno-imaginatívnej psychoterapie.

 §3
Prostriedky pre dosiahnutie vytýčených cieľov
Spoločnosť sa usiluje plniť tieto úlohy nasledovnými prostriedkami:
a/ pomocou úzkeho kontaktu so zdravotníckymi zariadeniami a psychoterapeutickými pracoviskami, lekármi, psychológmi liečebnými pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi absolventmi sociálnej práce a vedcami, ktorí sa zvlášť zaoberajú touto problematikou,
b/ pomocou usporadúvania vedeckých seminárov, konferencií, prednášok, demonštrácií a diskusií domácich a zahraničných odborníkov o rôznych otázkach súvisiacich s týmto typom psychoterapie,
c/ pomocou úzkej spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktoré majú  podobné alebo rovnaké zameranie , pomocou podpory úsilia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti o rozvíjanie psychoterapie (bude usilovať o korporatívne členstvo v medzinárodnej Spoločnosti pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu a v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti),
d/  prostredníctvom kontaktu so zdravotnou poisťovňou /poisťovňami (atď.),
e/ prostredníctvom úzkej spolupráce so zahraničnými vedeckými združeniami vedeckého zamerania,
f/ pomocou zverejňovania vedeckých správ a pojednaní týkajúcich sa hore zmienenej špecializácie,
g/  pomocou podpory vedeckej práce v tejto oblasti.
h/  pomocou obstarávaním prístrojov a prostriedkov, ktoré s tým súvisia, zabezpečovaním prenájmu sál na odborné podujatia, lektorov a podobne.

§4 Zásady hospodárenia
Finančné prostriedky potrebné ku plneniu úloh Spoločnosti sa získavajú členskými príspevkami od riadnych členov Spoločnosti, prijímaním darov, registračnými a účastníckymi poplatkami pri akciách, subvenciami.

§5  Členovia Spoločnosti
Existujú rôzne kategórie členstva:
a)  riadny člen,
b)  mimoriadny člen
c)   korešpondujúci člen,
d)   čestný člen,
e)  člen Čestného predsedníctva,
 a/ O prijatie za riadnych členov sa môžu písomne uchádzať vysokoškolsky vzdelaní lekári a psychológovia.  liečebný pedagógovia, špeciálny pedagógovia a absolventi sociálnej práce, po zložení kandidátskeho pohovoru pred aspoň dvomi  Terapeutmi  pre KIP metódu, ktorí sú zároveň výcvikovými psychoterapeutmi pre KIP a zaplatí členský poplatok.
b/ O prijatie za mimoriadneho člena sa môžu písomne uchádzať študenti medicíny, psychológie /hlavný odbor/, liečebnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce. Toto mimoriadne členstvo sa po predložení potvrdenia o ukončení štúdia   mení na riadne členstvo po zložení kandidátskeho pohovoru a uhradení členského poplatku, pokiaľ zo strany člena nie je požadované ukončenie. O prijatie za mimoriadneho člena sa môžu písomne uchádzať študenti medicíny a psychológie (hlavný odbor). Toto mimoriadne členstvo sa po predložení potvrdenia o     ukončení štúdia, automaticky mení na riadne členstvo, pokiaľ zo strany člena nie je požadované ukončenie.O prijatí uchádzačov rozhoduje Predsedníctvo väčšinou hlasov. Uchádzanie sa o prijatie sa môže odmietnuť bez udania dôvodov. Za mimoriadnych členov môžu byť Predsedníctvom prijaté osoby, ktoré podporujú záujmy a činnosť Spoločnosti.
c/ Za korešpondujúcich členov môžu byť na návrh člena Predsedníctva prijaté Predsedníctvom osoby, ktoré majú v oblasti psychoterapie zvláštne zásluhy.
d/ Za čestných členov môžu byť na návrh predsedníctva prijaté osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o psychoterapiu. Plenárna schôdza členov Spoločnosti rozhoduje o priznaní čestného členstva jednoduchou väčšinou.
  e/ Členovia Čestného predsedníctva môžu byť menovaní na návrh predsedu alebo člena Predsedníctva, osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o psychoterapiu alebo majú mimoriadne zásluhy o psychoterapiu alebo o Spoločnosť. Čestné predsedníctvo ako také má len reprezentatívne a poradenské úlohy.
Všetci členovia majú právo zúčastňovať sa na podujatiach Spoločnosti, dávať Spoločnosti návrhy, o ktorých podľa predmetu rozhoduje predseda, Predsedníctvo alebo plenárne zhromaždenie. Riadni členovia a čestní členovia majú riadne volebné právo a sú voliteľní do Predsedníctva Spoločnosti ako aj do Revíznej komisie. Riadni členovia platia ročný členský poplatok , a pokiaľ je im to možné sa zasadzujú o záležitosti Spoločnosti. Čestní členovia a členovia Čestného predsedníctva majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach Predsedníctva v poradenskej funkcii bez hlasu.

§6   Ukončenie členstva
a)   Každý člen môže kedykoľvek oznámiť svoje vystúpenie zo Spoločnosti a v takomto prípade, je povinný zaplatiť členský príspevok za prebiehajúci kalendárny rok.
b)  Členovia, ktorí  dva kalendárne roky za sebou neuhradia členský príspevok budú Predsedníctvom vyškrtnutí zo zoznamu členov.
c)   Člen spoločnosti, ktorý sa hrubo previnil voči cieľom Spoločnosti, alebo poškodí jej vážnosť , môže byť predsedníctvom vylúčený zo Spoločnosti. Proti tomuto vylúčeniu sa môže člen Spoločnosti odvolať na plenárnej schôdzi, ktorá rozhoduje jednoduchou väčšinou v tajnom hlasovaní.

§7   Orgány Spoločnosti
Orgány Spoločnosti sú:
1.)   Plenárna schôdza členov,
2.)   Predsedníctvo,
3.)   Čestné predsedníctvo,
4.)   Revízna komisia,
5.)   Rozhodcovská komisia

§8  Plenárna schôdza
Plenárna schôdza (zhromaždenie) pozostáva z riadnych členov a čestných členov Spoločnosti.
Zvoláva sa:
a/ ako každoročná schôdza členov,
b/ ako mimoriadna schôdza.
Plenárnu schôdzu členov zvoláva 1x v každom kalendárnom roku predseda alebo jeho zástupcovia po dohode s Predsedníctvom. Mimoriadne plenárne schôdze zvoláva predseda alebo jeho zástupcovia v 3 mesačnom predstihu, keď to požaduje minimálne 1/2 členov Predsedníctva alebo min. 1/3 riadnych členov.
Úlohy výročnej plenárnej (členskej) schôdze: 
a/   Výročná správa predkladaná Predsedníctvom alebo predsedom.
b/   Prijatie správy o hospodárení za uplynulý rok a schválenie finančného príspevku Predsedníctvu - predkladá Predsedníctvo prostredníctvom pokladníka a kontroluje Revízna komisia.
c/   V 3-ročných intervaloch voľba členov Predsedníctva a Revíznej komisie.
d/   Stanovenie výšky ročného členského poplatku.
e/   Menovanie čestných členova a členov čestného predsedníctva.
f/    Diskusia a rozhodnutie o predkladaných návrhoch.
g/   Rozhodnutia pri odvolaní sa člena proti vylúčeniu zo Spoločnosti alebo proti rozhodnutiu rozhodcovskej komisie.
h/  Rozhodnutia o zmene Stanov, ku ktorým je potrebná 2/3 väčšina členov prítomných na výročnej plenárnej schôdzi, rozhodnutia o dobrovoľnom zániku Spoločnosti.
      Plenárne zhromaždenia Spoločnosti sa obvykle konajú v sídle Spoločnosti. Ak je plenárna schôdza spojená s odborným programom Spoločnosti, tak môže byť i v mieste konania konfe­rencie, seminára, atď. Pozvánky na plenárnu schôdzu musia byť odoslané najmenej 3 týždne pred konaním všetkým riadnym členom a čestným členom, s uvedením programu. Program rokovania určuje Predsedníctvo a vždy má obsahovať aj bod "Rôzne". Požiadavky o zarade­nie do programu musia byť podávané pokiaľ možno písomne. Pokiaľ tieto požiadavky, návrhy sú doručené aspoň 4 týždne pred plenárnou schôdzou, sú uvedené ako bod programu ku dis­kusii a rozhodnutiu. Pri neskôr predložených návrhoch, ku ktorým patria aj návrhy v rámci "Rôzneho", rozhoduje plenárne zhromaždenie, či sa iba vezmú na vedomie alebo či sa budú prejednávať. Predsedníctvo pri plenárnej schôdzi vedie 1.predseda, pri jeho neprítomnosti 2.predseda. Ak sú obaja neprítomní, predsedá člen Predsedníctva, ktorý je vekovo najstarší.
Plenárna schôdza je po zvolaní správnym postupom schopná uznášania pri akomkoľvek počte členov. Rozhodnutia sú prijímané na základe jednoduchej väčšiny odovzdaných hlasov, pokiaľ sa v jednotlivých § výslovne neuvádza niečo iné. Hlasovania pri plenárnej schôdzi sa vykonávajú pomocou zodvihnutia ruky, pričom je vždy treba výslovne zisťovať i počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania. Voľby Predsedníctva, predsedu, Revíznej komisie prebiehajú formou tajného hlasovania. Pri rozhodovaní o rozpustení Spoločnosti o pribratí do Čestného predsedníctva a o odvolaní sa člena proti rozhodnutiu Predsedníctva sú povinní hlasovať všetci prítomní členovia. Zdržanie sa hlasovania v týchto prípadoch nie je prípustné. Pri prejednávaní odvolania sa proti vylúčeniu zo Spoločnosti sa hlasuje tajne. O každom plenárnom zasadnutí a jeho rozhodnutiach vedie tajomník protokol, ktorý podpisuje predseda a tajomník . Protokol musí byť aspoň natoľko podrobný, aby bolo možné preskúmanie platnosti rozhodnutí s ohľadom na Stanovy.

§9   Predsedníctvo
Predsedníctvo je správnym a exekutívnym orgánom Spoločnosti a vykonáva záležitosti Spoločnosti v zmysle cieľov Spoločnosti a rozhodnutia plenárnych schôdzí. Predsedníctvo sa skladá z: 1.predsedu, 2.predsedu, tajomníka, pokladníka a až 7 ďalších členov so zvláštnymi úlohami. Funkciu referenta pre vzdelávanie možno 'kumulovať s funkciou 2.predsedu, alebo tajomníka. Členovia predsedníctva sa volia jednoduchou väčšinou hlasov na výročných plenárnych schôdzach na dobu 3 rokov. Do Predsedníctva sú voliteľní len riadni členovia, ktorí sú v Spoločnosti najmenej 3 roky a ktorí sú z okruhu výcvikových terapeutov  alebo boli jednomyseľne navrhnutí Predsedníctvom. Opätovné voľby všetkých členov Predsedníctva sú prípustné. Ak je určité miesto v Predsedníctve v priebehu volebnej periódy voľné, tak sa Predsedníctvo môže doplniť na pevný počet svojich členov kooptovaním. Funkčné obdobie kooptovaného člena končí najbližšou plenárnou výročnou schôdzou, pri ktorej sa voľné miesto opäť obsadí vo voľbách.
Zasadania Predsedníctva sú zvolávané 1.predsedom alebo pri jeho indispozícii 2.predse-dom. Členovia Predsedníctva sú o termíne a mieste zasadania Predsedníctva vyrozumení písomne alebo telefonicky najmenej 2 týždne pred zasadaním, pričom sú informovaní aj o pláne rokovania. Každý člen Predsedníctva je oprávnený písomne delegovať svoj hlas prostredníctvom iného člena účastného na zasadení, pokiaľ sa sám nemôže zúčastniť. Predsedníctvo je schopné uznášania , ak je prítomná najmenej polovica jeho členov. Ak predsedníctvo nie je uznášania schopné, tak sa o štvrťhodinu neskôr koná zasadanie Predsedníctva s rovnakým programom, ktoré je už bez ohľadu na počet prítomných členov Predsedníctva schopné uznášania. Pri zasadaniach Predsedníctva predsedá 1.predseda Spoločnosti, pri jeho neprítomnosti alebo z jeho poverenia 2.predseda, pri neprítomnosti 1. a 2.predsedu vekovo najstarší člen Predsedníctva. Rozhodnutia, pokiaľ to v Stanovách nie je uvedené inak, sa vykonávajú na základe jednoduchej väčšiny odovzdaných hlasov. Pri nero­zhodnom výsledku rozhoduje hlas predsedu, prípadne predsedajúceho. Predsedníctvo je po­vinné utvárať celkový vedecký program Spoločnosti. Je oprávnené zverovať jednotlivým alebo viacerým členom predsedníctva samostatné organizačné úlohy. O každom rokovaní Predsedníctva a o prijatých rozhodnutiach vedie tajomník primeraný protokol, ktorý podpisuje predseda a tajomník. Protokoly o rokovaní Predsedníctva sa čítajú na najbližšom rokovaní Predsedníctva a zaznamenávajú sa prípadné námietky, zapisujú sa do protokolu, pokiaľ o tom rozhodne jednoduchá väčšina členov Predsedníctva.

§10 Úlohy členov Predsedníctva                  
1. predseda a v jeho zastúpení 2. predseda zastupujú Spoločnosť navonok sú Predsedníctvu zodpovední za vykonávanie uznesení pléna. 1. predseda zvoláva plenárne zasadania a zasadania Predsedníctva a predsedá im. Jeho zastupovanie je určené  predchádzajúcimi §. Oficiálny písomný kontakt Spoločnosti s úradmi podpisujú 2 členovia Predsedníctva. Tajomník vedie zápisnice o plenárnych schôdzach a o zasadaniach Predsedníctva a zhotovuje ich spoločne s 1. predsedom alebo so zastupujúcim 2. predsedom. Pokladníkovi prináleží zaobchádzanie s financiami Spoločnosti podľa uznesení pléna a Predsedníctva, ako i podávanie správy o hospodárení pre plenárne zasadania.

§11 Revízna komisia
Plenárne zhromaždenie vždy na 3 roky volí z radov riadnych členov 2 členov Revíznej komisie. Opätovná voľba revíznej komisie je prípustná. Úlohou Revíznej komisie je kontrolovať koncom každého hospodárskeho roku spoločnosti hospodárenie a vystavovať správu o hospodárení pre plenárne zasadania. Výsledok kontroly je treba zaznamenať v dokumentácii Spoločnosti a podpisujú ho obaja revízori.

§12 Regionálni zástupcovia
Ku rozšírenému Predsedníctvu SSKIP patria regionálni zástupcovia autorizovaní Predsedníctvom. Ich počet a pôsobnosť určuje Predsedníctvo a môže sa meniť podľa potreby, regionálni zástupcovia sú menovaní z okruhu výcvikových terapeutov a sú vo svojej pôsobnosti zodpovední za vedecký postup a primerané používanie katatýmno imaginatívnej psychoterapie.

§13 Spory v rámci Spoločnosti
Spory v rámci Spoločnosti sa riešia Rozhodcovskou komisiou, do ktorej každá zo sporia­cich sa skupín deleguje 2 riadnych členov Spoločnosti. Títo členovia Rozhodcovskej komisie volia ďalšieho riadneho člena Spoločnosti ako predsedajúceho. Ak sa pri voľbe predsedajúceho nedá dosiahnuť majorita, predsedá Rozhodcovskej komisii 1.predseda alebo v zastúpení 2.predseda.
Ak je spor zameraný proti jednému alebo obom predsedom Spoločnosti, potom v prípade, že sa nedosiahla väčšina pri voľbe predsedajúceho Rozhodcovskej komisii, predsedanie preberá vekovo najstarší člen Predsedníctva (s výnimkou oboch predsedov Spoločnosti). Na jednaní Rozhodcovskej komisie musia byť prítomní všetci členovia Komisie. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov. Proti Rozhodnutiu rozhodcovskej komisie je možné sa odvolať na plenárne zasadnutie, ktoré potom rozhoduje jednoduchou väčšinou v tajnom hlasovaní.

§14 Zánik Spoločnosti
O dobrovoľnom zániku Spoločnosti môže rozhodnúť na podnet Predsedníctva alebo aspoň 1/3 riadnych členov len plenárna schôdza riadnych členov 2/3 väčšinou hlasov, zvolaná za týmto špeciálnym účelom. Majetok Spoločnosti sa pri jej zániku venuje na verejnoprospešný účel, ktorý musí súvisieť s oblasťou psychoterapie, a ktorý ako taký uznáva Pokladník a Predsedníctvo. Presne vymedzené rozhodnutie o prevedení  majetku po zániku vykoná posledné plenárne zasadanie, pričom o návrhu riešenia predloženého Predsedníctvom rozhoduje jednoduchá väčšina pléna.